Termenii și condițiile Nova Power & Gas

Ultima actualizare: 26/10/2023

1. DEFINIȚII

Nova Power & Gas - denumirea comercială a NOVA POWER & GAS S.R.L., persoană juridică, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J12/4872/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO18680651.
Furnizor – Nova Power & Gas S.R.L.
Client – persoană fizică sau persoană juridică, care își exprimă intenția de a încheia un Contract sau care deja a semnat un Contract. Vizitator – persoană fizică care vizitează Site-ul Nova Power & Gas, fără a se afla într-o relație comercială sau contractuală cu Furnizorul.
Contract – reprezintă contractul încheiat între Furnizor și Client pentru furnizarea serviciilor de energie electrică și/sau gaze naturale, conform solicitării Clientului.
Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi accesate și vizualizate prin utilizarea unui dispozitiv electronic; informațiile completate de Client în formularele disponibile pe Site; informații legate de serviciile și tarifele practicate de Furnizor;

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei solicitări pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail), prin care Furnizorul își desfășoară operațiunile comerciale.
2.2. Cererea transmisă de către Client către Furnizor, prin care Clientul solicită detalii comerciale, are doar rol informativ și nu reprezintă confirmarea/acceptarea acesteia de către Furnizor, însă acesta este obligat să comunice clienților informațiile solicitate înainte de încheierea sau de confirmarea contractului în conformitate cu legislația în vigoare.
2.3 Solicitarea se consideră încheiată între Furnizor și Client, în momentul primirii de către Furnizor de la Client, prin intermediul formularului dedicat din site, al e-mail-ului sau prin servicii poștale/de curierat a contractului de furnizare semnat și al tuturor documentelor comunicate de Furnizor ca fiind necesare pentru încheierea Contractului.
2.4. Documentul și informațiile furnizate de către Client pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind necesare alte documente, conform legislației în vigoare.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Nova Power & Gas S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2. Vizitatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Nova Power & Gas S.R.L., includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Nova Power & Gas S.R.L. asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Nova Power & Gas S.R.L.
3.3. Orice conținut la care Vizitatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Nova Power & Gas S.R.L. și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Nova Power & Gas S.R.L. cu referire acel conținut.
3.4. Vizitatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.
3.5. În cazul în care Nova Power & Gas S.R.L. conferă Vizitatorului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Vizitatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Nova Power & Gas S.R.L. pentru respectivul Vizitator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun conținut transmis către Vizitator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea Nova Power & Gas S.R.L. și/sau al angajatului sau colaboratorului Nova Power & Gas S.R.L. care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. CONTRACTUL

4.1. Clientul poate efectua solicitarea de încheiere a Contractului pe Site, prin completarea formularului de contractare disponibil pe Site și încărcarea parțială sau completă a documentelor solicitate în formular sau solicitarea expresă în acest sens prin intermediul punctelor de contact din pagina Suport Clienți.
4.2. Prin completarea și transmiterea solicitării, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare în procesul de contractare, sunt corecte, complete și adevărate la data transmiterii Solicitării.
4.3. Prin completarea și transmiterea solicitării, Clientul își exprimă acordul ca Furnizorul să îl contacteze, prin orice mijloc utilizat de acesta, în orice situație în care este necesară contactarea.
4.4. Clientul are dreptul să se retragă din procesul de contractare, respectiv să renunțe la solicitare, oricând înainte de semnarea Contractului, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri.

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Nova Power & Gas S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate de Clienți. Prelucrarea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document și în Politica de Confidențialitate.

6. LIVRAREA SERVICIILOR

Furnizorul se obligă să livreze, potrivit legislației în vigoare, serviciile stabilite prin Contract la prețurile agreate.

7. FACTURARE – PLATĂ

7.1. Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site-ului și/ sau în contul de client includ T.V.A., conform legislației în vigoare.
7.2. Furnizorul va transmite Clientului factura/ facturile aferente consumului potrivit Contractului în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Clientului sau prin poșta electronică, la solicitarea expresă a Clientului, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său.
7.3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt descrise explicit în fiecare Contract. Furnizorul/Vânzătorul va emite către Client o factură/ facturi pentru Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislatia în vigoare.
7.4. Pentru o comunicare corectă a facturii/ facturilor, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente existente în Cont.

8. PUBLICITATE

Mesajele comerciale sau de informare (newsletterele) Nova Power & Gas sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și contractați de Nova Power & Gas S.R.L., asigurându-se confidențialitatea și securitatea informațiilor. Clientul/ Vizitatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Furnizor în orice moment printr-o solicitare directă către Nova Power & Gas S.R.L. sau prin accesarea link-ului de dezabonare disponibil în mesajele comerciale primite de la Furnizor.

9. RĂSPUNDERE

9.1. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului, Clientul/ Vizitatorul acceptă, în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată, care este comunicată pe Site, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Solicitării.
9.2. Prin accesarea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (username și parolă) și pentru gestionarea accesului la Cont și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
9.3. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor Site-ului.
9.4. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Nova Power & Gas S.R.L., acestea fiind valabile de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și condițiilor Site-ului se confirmă și se reconfirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare din Site și/sau prin orice altă operațiune efectuată în Site.
9.5. Accesarea platformei www.vreaulanova.ro și a aplicației de contractare a serviciilor, disponibilă la adresa www.vreaulanova.ro/calculator, este posibilă de pe orice computer sau dispozitiv mobil cu acces la internet.
9.6. Accesarea platformei necesită un browser (navigator) actualizat corespunzător.
9.7. Instalarea unor aplicatii software, care blochează scripturile necesare bunei funcționări a platformei sau scripturi necesare din terțe site-uri, poate duce la funcționarea defectuoasă a platformei, acest lucru nefiind în responsabilitatea companiei.
9.8. Sesizarea unor funcționalități improprii sau eronate a platformei se poate face la adresa de e-mail office@novapg.ro.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
10.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice cealaltă parte în legătură cu dorința de încetare a Contractului fără să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

11. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractul de furnizare încheiat este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Nova Power & Gas S.R.L. și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul Cluj-Napoca.