Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Nova Power & Gas SRL (NOVA) cunoaște importanța datelor d-voastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizam într-o maniera integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți/angajați, potențiali clienți/angajați, utilizatori ai website-ului NOVA - www.vreaulanova.ro, utilizatori ai platformei online CRM- https://crm.novapg.ro/) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile precizate mai jos.

NOVA administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul achiziționării produselor/serviciilor noastre și/sau al vizitării site-ului NOVA și a platformei online CRM.

1. Datele pe care le prelucrăm. Scopul și temeiul prelucrării datelor personale

Furnizarea de energie electrică/gaze naturale, distribuția de gaze naturale și alte servicii ori produse asociate ale NOVA.

În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal pentru activități legate de furnizarea de energie electrică/gaze naturale, precum și distribuția de gaze naturale, inclusiv pentru racordarea d-voastră la rețeaua de distribuție gaze naturale. Datele pe care le prelucrăm includ: nume și prenume, date din actul de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa locului de consum, numărul de telefon (fix și mobil), adresa de e-mail, cod client, codul locului de consum, date din acte de proprietate, date topografice ale proprietătilor d-voastră, date privind conturile bancare, semnătura, date privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat), numărul și seria facturii, data emiterii, data scadenței și perioada de facturare, simbol intern și cod de bare factură, produse și servicii facturate, cantitate de produse și servicii facturate, consum mediu/zi, perioadă citire index, tip serie contor, cadran/constanță, cantitate consum, situația soldului, total factură, sold curent, alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale, nume utilizator cont CRM. Temeiul prelucrării datelor de mai sus este încheierea și executarea contractului de furnizare energie electrică/gaze naturale, precum și încheierea/executarea contractului de racordare la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Transmiterea de oferte la cererea dumneavoastră

În situația în care ne solicitati oferte cu privire la produsele și serviciile noastre (ex: furnizare energie electrică/gaze naturale), datele d-voastră vor fi prelucrate în vederea încheierii unui contract cu d-voastră (la cererea d-voastră), în cazul în care oferta noastră prezintă Interes pentru d-voastră. Datele prelucrate includ: nume și prenume, date din actul de identitate, adresa de corespondență, număr de telefon, adresa de e-mail, adresă loc consum (dacă este cazul), cod loc consum (dacă este cazul).

Transmiterea de oferte din inițiativa noastră, ca urmare a acordului d-voastră sau a intereselor noastre legitime

În situația în care ați fost de acord să vă transmitem comunicări (SMS-uri, e-mail-uri, etc) privind produsele și serviciile, respectiv promoțiile NOVA, vom prelucra anumite date cu caracter personal pentru a vă putea transmite astfel de informații. Datele prelucrate includ: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail. În acest caz, temeiul prelucrării este consimțământul d-voastră.

Totodată, utilizarea informațiilor dvs. este necesară pentru ca noi să ne construim afacerea și să vă oferim serviciile noastre. Avem în vedere și echilibrăm orice impact potențial asupra dvs. și a drepturilor dvs. înainte de a prelucra datele dvs. personale pentru interesele noastre legitime. Comunicând cu dvs. despre serviciile noastre, vă putem contacta cu privire la noutățile NOVA, actualizări de produse și produse noi despre care credem că v-ar putea interesa. Vă putem contacta, de asemenea, pentru a vă oferi oferte, concursuri, materiale de marketing și alte materiale promoționale, atât online și prin alte canale de marketing. În acest caz, temeiul prelucrării este interesul nostru legitim. Puteți să ne trimiteți un e-mail la protectiadatelor@novapg.ro în orice moment pentru a renunța la acest lucru.

Transmiterea de informații către autorități publice, potrivit legii

În anumite situații legislația ne impune să comunicăm date privind clienții noștri către anumite autorități (ex: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE), de a stoca datele clienților o anumită perioadă de timp. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

Apărarea drepturilor și ale intereselor noastre sau ale altor persoane

Este posibil să prelucrăm datele d-voastră pentru exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor sau a altor autorități publice, a avocaților, consultanților noștri implicați în acele dispute/negocieri. În acest caz, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale sau al intereselor noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca NOVA să realizeze activitățile conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea NOVA de a vă furniza produsele/serviciile sale, informații, de a raspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele menționate mai sus.

2. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau a mai multor scopuri din cele menționate mai sus, NOVA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

- partenerilor noștri contractuali, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, inclusiv furnizorilor de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare sau alte servicii) și entităților care asistă NOVA în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor instituții/organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu NOVA (E-INFRA), precum și dvs. ca persoana vizată în contextul exercitării drepturilor care vă sunt recunoscute în baza Regulamentului European (UE) 2016/679).

3. Stocarea datelor

Datele cu caracter personal vă sunt prelucrate pe toata durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, datele cu caracter personale vă sunt prelucrate până în momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permita să continuăm prelucrarea datelor personale.

4. Transferul datelor către o țară terță sau organizație internațională

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele d-voastră cu caracter personal către entități din țări terțe sau către organizații internaționale. Dacă va fi cazul unui astfel de transfer, vă vom informa în prealabil și, dacă este cazul, vă vom solicita acordul.

5. Drepturi

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, le sunt recunoscute următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat - dreptul de a vă fi furnizate informații corecte de procesare, fiind asigurată transparența în ceea ce privește modul de utilizare a datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces la date - dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la respectivele date;

Dreptul la rectificare - dreptul de a fi rectificate, fără întârzieri nejustificate, datele personale inexacte;

Dreptul la ștergerea datelor "dreptul de a fi uitat" - dreptul de a vă fi șterse datele, fără întârzieri nejustificate, dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul d-voastră sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

Dreptul la restricționarea prelucrării- dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;

Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;

Dreptul la opoziție - dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

6. Contact și suport privind drepturile cu caracter personali

Orice cerere privind exercitarea drepturilor menționate mai sus va fi transmisă prin:


- Poștă/curier: Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj;
- Telefon: 0264/450401, de luni până vineri între orele 8:00-17:00;
- Fax: 0264-450.399;
- E-mail: office@novapg.ro

Totodată, începând din 25 mai 2018, pentru orice intrebări, cereri sau sesizări, legat de acest subiect, vă puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția datelor (DPO) prin e-mail la protectiadatelor@novapg.ro.

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor d-voastră personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii d-voastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie semnată și datată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului d-voastră de identitate valabil, care vă dovedește identitatea.

NOVA vă va informa cu promptitudine despre faptul ca am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, o vom onora în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la primirea solicitării.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

7. Prevederi speciale legate de minori


NOVA nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.
NOVA nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere cele de mai sus.

8. Măsuri de garanție cu privire la datele cu caracter personal

Garantăm păstrarea datelor d-voastră cu caracter personal în siguranță.

NOVA va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele d-voastră personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului NOVA se va întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și va fi supus unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, întelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

9. Alte informații

Când sunteți destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniu ’’@novapg.ro’’ sau răspundeți sau trimiteți mesaje către adrese de e-mail de pe subdomeniul novapg.ro, trebuie să fiți conștienți de faptul că atât conținutul acestor mesaje, precum și detaliile comunicării (nume, prenume, funcție, e-mail, telefon/datele din semnătura d-voastră electronică, etc) cu NOVA, directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi autorizați pot să fie împărtășite intern cu alte entități din Grupul din care face parte NOVA, directori, angajați, agenți sau reprezentanți autorizați ai NOVA.