Descrierea campaniei:

Campania “Recomandă și câștigi!", desfășurată în perioada 20.11.2020 – 30.06.2021, este organizată de către NOVA POWER & GAS SRL (denumită în continuare ‘’NOVA’’ sau ‘’Organizatorul’’), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, judeţul Cluj, înregistrată la ORC sub numărul J12/4872/2007, CIF RO 18680651, tel.: 0264/450401, fax: 0264/450399, E-mail: office@novapg.ro, cont IBAN RO02BTRL01301202H24402XX, deschis la Banca Transilvania SA - Sucursala Cluj-Napoca, legal reprezentată de d-nul Mircea Bica, în calitate de Administrator.

Decizia de încetare a campaniei:

Conform art. 5 – CONDIȚII GENERALE, al Regulamentului de funcționare al campaniei “Recomandă și câștigi!”: „Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării, datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul îți rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, Organizatorul își ia responsabilitatea de a anunța public și oficial decizia de încetare. ”, coroborat cu art. 10 al aceluiași Regulament: „ Prezenta Campanie va înceta la data de 30.06.2021 ori în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încat organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.”


NOVA notifică prin prezenta încetarea campaniei “Recomandă și câștigi!" începând cu data de 12.02.2021, ora 17:00

Aplicabilitate:

Solicitările de contractare înregistrate în baza campaniei, până la data menționată mai sus (12.02.2021, ora 17:00) vor beneficia în continuare de bonusul de recomandare acordat conform Regulamentului campaniei (chiar dacă perioada de aplicabilitate începe ulterior încetării campaniei).

Codurile de recomandare folosite după momentul încetării campaniei nu vor fi valide (bonusul nu va fi acordat).

Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să ne contactați prin e-mail office@novapg.ro sau la numărul unic de telefon 021.9246.


Cluj-Napoca

10.02.2021

Descrierea campaniei:

Campania “Recomandă și câștigi!", desfășurată în perioada 20.11.2020 – 30.06.2021, este organizată de către NOVA POWER & GAS SRL (denumită în continuare ‘’NOVA’’ sau ‘’Organizatorul’’), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, judeţul Cluj, înregistrată la ORC sub numărul J12/4872/2007, CIF RO 18680651, tel.: 0264/450401, fax: 0264/450399, E-mail: office@novapg.ro, cont IBAN RO02BTRL01301202H24402XX, deschis la Banca Transilvania SA - Sucursala Cluj-Napoca, legal reprezentată de d-nul Mircea Bica, în calitate de Administrator.

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: https://vreaulanova.ro/regulament-recomandari.

În momentul înregistrării în Campanie, participantul acceptă automat dreptul exclusiv al Organizatorului de a decide dacă participarea este validă, conform legislației în vigoare. Înscrierea în Campanie reprezintă acordul participantului cu privire la prezentul Regulament de concurs.

1. – ELIGIBILITATE

În Campania “Recomandă și câștigi!" poate participa orice persoană fizică sau juridică care deține un contract activ de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale cu NOVA.

2. –PERIOADA ȘI LOCAȚIA CAMPANIEI

Campania „Recomandă și câștigi!” se desfășoară exclusiv online, în perioada 20.11.2020 – 30.06.2021.

3. –DREPTUL LA PARTICIPARE

Promoția este disponibilă atât pentru clienții casnici, cât și clienții non-casnici.

Promoția poate fi accesată de către orice client care deține un contract activ de furnizare electricitate și/sau gaze natural, încheiat cu NOVA.

4. –MECANISM CAMPANIE

Structura codului de recomandare

Codul de recomandare al fiecărui client NOVA va fi R+ cod de client (exemplu:R3007498).

Roluri

Beneficiarii campaniei se încadrează în două roluri:

Recomandator = o persoana care este client NOVA (are un contract de furnizare energie electrica si/sau gaze naturale activ) și care deține un cod și/sau link de recomandare, pe care îl poate distribui prietenilor.

Recomandat = o persoana care nu este client NOVA (nu are un contract de furnizare energie electrica si/sau gaze naturale activ) care primește un cod și/sau de recomandare de la un Recomandator.

Distributie

Clientul NOVA (Recomandatorul) va primi si va putea distribui codul de recomandare în doua forme:

• Cod de recomadare: Recomandatorul va putea distribui codul simplu, urmand ca recomandatul sa il introduca manual in pasul 4 de contractare online pe site-ul NOVA (www,vreaulanova.ro)
• Link de recomandare: Recomandatorul va putea distribui link-ul propriu de recomandare, urmand ca Recomandatul sa acceseze direct calculatorul NOVA, cu codul precompletat

Beneficii

• La semnarea unui contract de către un Recomandat, cu utilizarea unui cod de recomandare valabil, beneficiul acordat va fi de 50 lei pentru Recomandat și 50 de lei pentru Recomandator • Beneficiul se acordă indiferent de tipul de contract semnat (pachet sau tip de servicii) • Beneficiul va fi acordat odată cu prima factură emisă pentru Recomandat, atât pentru Recomandat, cât și pentru Recomandator. • În cazul în care Beneficiarul are contracte de furnizare active, atât de furnizare energie electrica, cât și de furnizare gaze naturale, reducerea va fi aplicată pe factura de energie electrică.

Condiții aplicabile

• Codul de recomandare este valabil doar pentru clienții recomandați care nu dețin un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale activ cu NOVA. • Un client NOVA poate beneficia o singură dată de bonusul de Recomandat, dar poate beneficia de un număr nelimitat de bonusuri de Recomandator. • În situația în care un singur link/ cod de recomandare aduce în portofoliul NOVA mai mulți clienți noi, atunci posesorul link-ului/ codului va beneficia de valoarea bonusurilor cumulate, pe factura NOVA (ex. 3 noi clienți NOVA – 3x50lei=150 lei bonus pe factura Nova, pentru Recomandator).

5. –CONDIȚII GENERALE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant înscris în Campanie, dacă acesta încalcă procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, prezentul Regulament sau dacă acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană implicată în campanie.

Nu vor fi valabile link-urile de recomadare oferite de către clienții NOVA celor care au deja un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale valid la NOVA, la momentul recomandării.

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării, datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul îți rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, Organizatorul își ia responsabilitatea de a anunța public și oficial decizia de încetare.

6. –LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării Dvs. la această Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite, față de cele pe care Organizatorul este obligat, potrivit legislației în vigoare, să le acorde.

7. –LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

8. –REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare și desfășurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de internet https://vreaulanova.ro/regulament-recomandari cât și la sediul Organizatorului, din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj.

9. –FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate, conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată, conform legii.

10. –ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta la data de 30.06.2021 ori în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încat organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

11. –PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil începând cu 25.05.2018.

2.Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

3.Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri, temeiul prelucrării fiind consimțământul (în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligație legală (în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR) și executarea unui contract (în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului în scopuri promoționale și publicitare în legatură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul personelor vizate);
c. . transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul personelor vizate);
d. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);
e. în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizata l-a încheiat cu NOVA în urma participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitarilor din partea clienților..
f. soluționarea oricăror plângeri în legatură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea discounturilor afișate;
g. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
h. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii îți retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare făra a afecta însa alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie.

4.Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

1. Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notari publici/ avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

2. Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

3. Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

5.Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minimum 3 ani. Cu privire la datele clienților pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

6.Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementărilor în vigoare, personele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, etc.

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: a. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează; b. și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; c. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; d. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică..

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: a. în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date; b. în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c. în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; d. în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul, utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), prin e-mail la protectiadatelor@novapg.ro

Adresa de Corespondență:

- mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj;
- Telefon: 0264/450401, de luni până vineri între orele 8:00-17:00;
- Fax: 0264-450.399;
- E-mail: office@novapg.ro.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12. –TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protecția persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie, după finalizarea Campaniei, în conformitate cu prezentul Regulament, nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.