Descrierea campaniei:

Campania “Abonare la Newsletter 2020 ", desfășurată în perioada 20.11.2020 – 30.06.2021, este organizată de către NOVA POWER & GAS SRL (denumită în continuare ‘’NOVA’’ sau ‘’Organizatorul’’), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, judeţul Cluj, înregistrată la ORC sub numărul J12/4872/2007, CIF RO 18680651, tel.: 0264/450401, fax: 0264/450399, E-mail: office@novapg.ro, cont IBAN RO02BTRL01301202H24402XX, deschis la Banca Transilvania SA - Sucursala Cluj-Napoca, legal reprezentată de d-nul Mircea Bica, în calitate de Administrator.

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: https://vreaulanova.ro/regulament-concurs.

Campania are 2 componente:

1. De concurs, prin care orice participant eligibil care se înscrie la Newsletter, poate câștiga prin tragere la sorți, care se va realiza pe data de 21.12. 2020, unul dintre următoarele premii:

- Șemineu electric Cecotec 2200, 22'', 2000W, două trepte de putere, telecomandă, dimensiuni (I*L*A) :400*550*140 mm – în valoare de 599 Lei

- Termostat Digital Salus iT500, controlat prin Internet - în valoare de 590 Lei

- Set 6 becuri LED Philips, E27, 13W (100W), 1521 lm, A , lumină caldă, în valoare de 105,25 Lei

Valoarea totală a premiilor este de 1294.25 lei, iar repartiția premiilor se va face în mod aleatoriu.

2. De CSR (responsabilitate socială), prin care, pentru fiecare adresă de e-mail validă, înregistrată în campanie, Nova va dona suma de 1 leu pentru Habitat for Humanity.

În momentul înregistrării în Campanie, participantul acceptă automat dreptul exclusiv al Organizatorului de a decide dacă participarea este validă, conform legislației în vigoare. Înscrierea în Campanie reprezintă acordul participantului cu privire la prezentul Regulament de concurs.

1 – ELIGIBILITATE

În Campania “Abonare la Newsletter 2020 " poate participa orice persoană fizică sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de 18 ani.

2 – PERIOADA ȘI LOCAȚIA CAMPANIEI

Promoția este valabilă doar pentru adresele de e-mail valide, înscrise pe site-ul Nova (www.vreaulanova.ro), începând cu data de 24.11.2020 ora 00:00, cu informații complete care să permită transmiterea de informații actualizate, materiale comerciale, invitații la evenimente și notificari oficiale prin e-mail, conform reglementărilor în vigoare.

3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

Promoția este disponibilă atât pentru consumatorii casnici, cât și non-casnici eligibili, conform reglementarilor ANRE.

Promoția poate fi accesată de către orice consumator de electricitate și/sau gaze naturale de pe teritoriul României.

Promoția nu poate fi accesată de clienții care și-au înregistrat adresele de e-mail în baza de date NOVA, înainte de data de 25.11.2020 ora 00:00.

4 - MECANISM CAMPANIE

Înscrierea în Campania ”Abonare la Newsletter 2020” se face simplu, în 3 pași, de către consumatorii eligibili:

1. Accesarea site-ului Nova (www.vreaulanova);

2. Completarea câmpurilor indicate, cu informații valide: Nume, Prenume, Localitate și Adresa de e-mail;

3. Bifarea căsuțelor cu privire la acordul prelucrării datelor cu caracter personal, în scopuri de marketing.

Odata parcurși cei 3 pași simpli, participantul va fi automat înscris în tragerea la sorți, iar Nova va dona 1leu către Habitat for Humanity.

5 - CONDIȚII GENERALE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant înscris în Campanie, dacă acesta încalcă procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, prezentul Regulament sau dacă acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană implicată în campanie.

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării, datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul îți rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, Organizatorul își ia responsabilitatea de a anunța public și oficial decizia de încetare.

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la aceasta Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite, față de cele pe care Organizatorul este obligat, potrivit legislației în vigoare, să le acorde.

7 - LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare și desfășurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de internet https://vreaulanova.ro/regulament-concursc atât și la sediul Organizatorului, din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj.

9 - FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate, conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată, conform legii.

10 - ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta la data de 20.12.2020, ora 23:59 ori în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfașurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

11.- PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil începând cu 25.05.2018.

2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri, temeiul prelucrării fiind consimțământul (în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligație legală (în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR) și executarea unui contract (în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului în scopuri promoționale și publicitare în legatură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul personelor vizate);

c. transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul personelor vizate);

d. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);

e. în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizata l-a încheiat cu NOVA în urma participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitarilor din partea clienților.

f. soluționarea oricăror plângeri în legatură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea discounturilor afișate;

g. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

h. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii îți retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare făra a afecta însa alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie.

4. Categorii de persoane vizate

Orice persoană fizică, rezidentă în România, cu varsta de 18 ani (împlinită la data începerii campaniei), cu capacitate deplină de exercițiu, care participă la prezenta Campanie.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notari publici/ avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing) Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

6. Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minimum 3 ani. Cu privire la datele clienților pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementărilor în vigoare, personele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, etc.

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: a. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează; b. și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; c. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; d. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: a. în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date; b. în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c. în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; d. în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul, utilizand urmatoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), prin e-mail la protectiadatelor@novapg.ro

Adresa de Corespondenta:

- mun. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj;

- Telefon: 0264/450401, de luni până vineri între orele 8:00-17:00;

- Fax: 0264-450.399;

- E-mail: office@novapg.ro

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protecția persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie, după finalizarea Campaniei, în conformitate cu prezentul Regulament, nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.